Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Roxolania Historĭca = Historical Roxolania?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

 Структурні елементи статті подаються в такій послідовності:

1) УДК (за лівим краєм, нежирно, 12 кегль);

2) назва статті українською (по центру, літерами як у реченнях (рядковими), жирно, 14 кегль, інтервал 1; не більше 12 слів);

3) імя та прізвище автора українською (по центру, жирно, курсив, 14 шрифт);

4) науковий ступінь, вчене звання (по центру, нежирно, 12 кегль);

5) авторські ідентифікаційні номери ORCID (можна отримати безкоштовно за адресою http://www.orcid.org)  та ResearcherID (можна отримати безкоштовно за адресою http://www.researcherid.com) (по центру, нежирно, 12 кегль);

6) електронна поштова скринька автора (по центру, нежирно, 12 кегль);

7) контактний телефон автора (по центру, нежирно, 12 кегль);

8) установа, яку представляє автор, українською (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);

9)офіційна адреса установи, місто, країна українською та поштовий індекс (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);

10) анотація українською (1500–2000 знаків, не жирно; все – 10 кегль, інтервал 1); елементи анотації: мета; метод(и); основні результати, стислі висновки; практичне значення; оригінальність; наукова новизна; тип статті (теоретична, емпірична, оглядова та ін.);

11) ключові слова українською (під анотацією), 3–6 термінів (словосполучень), які не дублюють слів назви статті, а правлять за додаткові пошукові дескриптори твору  (не жирно, «Ключові слова:» жирно, 10 шрифт, інтервал 1; слова відокремлювати знаком «крапка з комою»);

12) у нижньому колонтитулі першої сторінки розміщують:

– знак авторського права / Copyright у форматі: © Імʼя та прізвище, рік. Наприклад: © Ярослав Осмомисл, 2019.

– відомості про джерела фінансової підтримки дослідження (номер держреєстрації і назва теми, шифр і назва гранту та ін.). Наприклад: Статтю підготовлено відповідно до завдань держбюджетної теми 0116U003311 «Соціокультурні процеси в Наддніпрянській Україні : питання теорії та методології історії».

13) Код LCC (Library of Congress Classification), наприклад «LCC DK508» для історії України (потрібну рубрику можна знайти у відповідному файлі класифікатора на сайті https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html) (за лівим краєм, нежирно, 12 кегль);

14) назва статті англійською (по центру, літерами як у реченнях (рядковими), жирно, 14 кегль, інтервал 1; не більше 12 слів);

15) імя та прізвище автора англійською або в латинській транслітерації (по центру, жирно, курсив, 14 шрифт);

16) науковий ступінь, вчене звання англійською (по центру, нежирно, 12 кегль);

17) авторські ідентифікаційні номери ORCID (можна отримати безкоштовно за адресою http://www.orcid.org) та ResearcherID (можна отримати безкоштовно за адресою http://www.researcherid.com) (по центру, нежирно, 12 кегль);

18) електронна поштова скринька автора (по центру, нежирно, 12 кегль);

19) контактний телефон автора (по центру, нежирно, 12 кегль);

20) установа, яку представляє автор, англійською (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);

21) офіційна адреса установи, місто, країна англійською та поштовий індекс (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);

22) анотація англійською (Abstract) (2000–4000 знаків, не жирно; все – 10 кегль, інтервал 1); елементи анотації: мета (aim); метод(и) (method(s)); основні результати (main results), стислі висновки (concise conclusions); практичне значення (practical meaning); оригінальність (originality); наукова новизна (scientific novelty); тип статті (type of article) (теоретична, емпірична, оглядова та ін.);

23) ключові слова англійською (під анотацією), 3–6 термінів (словосполучень), які не дублюють слів назви статті, а правлять за додаткові пошукові дескриптори твору  (не жирно, «Keywords:» жирно, 10 шрифт, інтервал 1; слова відокремлювати знаком «крапка з комою»; кожне слово розпочинати з великої літери);

24) елементи основної частини статті: постановка проблеми (Formulation of the Problem); історіографія (Historiography); мета дослідження (The Aim of the Study); джерела (Sources); виклад основного матеріалу та результати (The Main Material and Results); обговорення (Discussion); висновки (Conclusions); подяки (Acknowledgments) (всі зазначені елементи виділяються жирним шрифтом);

25) бібліографічні посилання («Бібліографічні посилання» – по центру, жирно, 14 шрифт); елементи бібліографічного списку оформлювати за Harvard Referencing Style (http://www.citethisforme.com/citation-generator/harvard) (рівномірно, 12 шрифт, інтервал 1, за абеткою). Оформити бібліографію можна також засобами вкладки «Посилання та бібліографія» в меню «Посилання» в MS Word або за допомогою сервісу «Оформлення бібліографії» на сайті Science Hunter (https://www.sciencehunter.net/Services/Bibliography).

Приклади оформлення джерел та літератури:

Кримський, А., 1892. Лист до Б. Грінченка, 30 червня 1892 р. Ф. ІІІ. Оп. 1. Спр. 37880. Київ: Інститут рукопису Національної бібліотеки України, ім. В. І. Вернадського, арк. 1–8 зв.; Василюк, О. Д., ред., 2005. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890 – 1941). В 2-х т. Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського, т. 1 (1890 – 1941); Пріцак, О., 1993. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження. Східний світ, ч. 1, с. 11; Бабишкін, О. К., 1967. Агатангел Кримський : літературний портрет. Київ: Дніпро; Кримський, А., 1890. Батьківське право. В: Кримський, А., 1919. Повістки та ескізи з українського життя (1890 – 1894). Київ : Друкарня Українського Наукового Товариства, сс. 3–18.

26) переклад та транслітерація латинськими літерами бібліографічних посилань  (заголовок References жирно, по центру, 14 шрифт); елементи бібліографічного списку оформлювати за Harvard Referencing Style (рівномірно, 12 шрифт, інтервал 1, порядок як у бібліографічних посиланнях); для найменувань кирилицею – латинська транслітерація, у квадратних дужках [] англійський переклад. Можна безкоштовно скористатись засобами транслітерації за стилем BGN (The United States Board on Geographic Names) тексту українською мовою – на сайті http://translit.kh.ua/?lat&bgn, для тексту російською чи білоруською мовою на сайті https://translit.net/ru/bgn/.

Приклади оформлення джерел та літератури:

Krymskyi, A., 1892. Letter to B. Grinchenko, June 30, 1892. Fund III. inventory 1. File 37880. Kyiv : Institute of Manuscript of the  National Library of Ukraine, pp. 1-8, verso; Vasyliuk, O. D., ed., 2005. Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms'koho (1890 – 1941) [The Epistolary Legacy of the Agatangel Krymskyi (1890 – 1941)]. In 2 vols. Kyiv : A. Krymsky Institute of Oriental Studies, vol. 1 (1890 – 1941); Pritsak, O., 1993. Pro Ahatanhela Kryms'koho u 120-i rokovyny narodzhennya [About Agatangel Krymskyi on the 120th anniversary of birth]. Skhidnyy svit [The Eastern World], part 1, p. 11; Babyshkin, O. K., 1967. Ahatanhel Krymskyi : literaturnyy portret [Agatangel Krymskyi: a literary portrait]. Kyiv : Dnipro; Krymskyi, A., 1890. Bat'kivs'ke parvo [Parental law]. In: Krymskyi, A., 1919. Povistky ta eskizy z ukrayins'koho zhyttya (1890 – 1894) [Tales and sketches from Ukrainian life (1890 – 1894)]. Kyiv : Drukarnya Ukrayins'koho Naukovoho Tovarystva, pp. 3–18.

27) посилання внутрішньотекстові – у круглих дужках за гарвардською системою. Приклад: (Кримський, А., 1892, арк. 7; Кримський, А., 1890, сс. 16–19).

28) дата надходження статті до редколегії ставиться наприкінці тексту, після References, курсив, 12 шрифт. Наприклад: Надійшла до редколегії 25.01.2019.

Приклад оформлення статті:

 

УДК 977

Приклад оформлення статті

 

І. Б. Прізвище

доктор історичних наук, професор

ORCID: 0000-0000-0000-0000

ResearcherID: X-0000-2018

famely@gmail.com

+38 000 000 00 00

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49010

 

Анотація. Мета статті – подати правила…. Методи дослідження: логіко-лінгвістичний, компаративний, системно-структурний… Основні результати: в статті висвітлено засади оформлення… Практичне значення: рекомендовано для застосування авторами статей у журналі… Оригінальність: використано узагальнення досвіду… Наукова новизна: вперше запропоновано … Тип статті: описова.

 

Ключові слова: дослідження; ідея; наука; структура; текст.

 

Надіслана до редколегії 00.00.0000

----------------------------------

© Прізвище І. П., 2019

 

Статтю підготовлено відповідно до завдань держбюджетної теми 0116U003311 «Соціокультурні процеси в Наддніпрянській Україні : питання теорії та методології історії».

 

LCC DK508

An Example of Writing an Article

 

F. L. Surname

Doctor of Historical Sciences, Professor

ORCID: 0000-0000-0000-0000

ResearcherID: X-0000-2018

famely@gmail.com

+38 000 000 00 00

 

Oles Honchar Dnipro National University

72 Gagarin avenue, Dnipro, Ukraine, 49010

 

Abstract. The purpose of the article is to submit the rules .... Research methods: logical-linguistic, comparative, systemic-structural ... Main results: the article describes the principles of design ... Practical significance: recommended for use by authors of articles in the journal… Originality: the generalization of experience is used ... Scientific novelty: the first is proposed ... Article type: explanation.

 

Keywords: Research; Idea; Science; Structure; Text.

 

Received 00.00.0000

----------------------------

© Surname F. L., 2019

 

The article is prepared in accordance with the tasks of the state budget theme 0116U003311 "Socio-cultural processes in the Dnipro Ukraine: issues of the theory and methodology of history".

 

Постановка проблеми. Дане дослідження стало наслідком парадоксальної ситуації…

Історіографія. Тема цього дослідження була предметом розгляду…

Мета дослідження – викласти правила оформлення статті, що подають до наукового журналу…

Джерела. Дослідження спирається на комплекс архівних та опублікованих історичних джерел…

Виклад основного матеріалу. Наукова стаття має відповідати вимогам…

Результати. В даній статті викладено вимоги та правила оформлення…

Обговорення. Редколегією журналу для оформлення бібліографічного опису обрано Гарвардський стиль (Harvard Referencing Style). Існує понад 60 варіантів Гарвардського стилю (Степко, В. В. та Чернявська, А. А., 2018, с. 3). В даному журналі рекомендовано варіант, який властивий науковим виданням університетів Великої Британії (https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_201718.pdf)...

Висновки. Викладений у статті матеріал стане у пригоді потенційним авторам…

Подяки. Автор висловлює подяку за критичні зауваження та поради співробітникам Наукової бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара.

 Бібліографічні посилання

Петрова, Н., Плиса, Г. та Жигун, Т., 2014. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги і правила (ISO 4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). Київ : Мінекономрозвитку України.

Степко, В. В. та Чернявська, А. А., 2018. Оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи. Гарвардський стиль (Harvard Referencing Style). Методичні рекомендації. Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, наукова бібліотека.

Устіннікова, О. М., 2017. Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах. Київ : Книжкова палата України.

Syvak, N, Ponomarenko, V., Khodzinska, O. and Lakeichuk, I., 2011. Toponymic Guidelines. For map and other editors. For international use. Ukraine. Kyiv : Kartographia.

 References 

Petrova, N., Plysa, H. and Zhyhun, T., 2014. DSTU 3582:2013. Informatsiya ta dokumentatsiya. Bibliohrafichnyy opys. Skorochennya sliv i slovospoluchen' ukrayins'koyu movoyu. Zahal'ni vymohy i pravyla [Information and documentation. Bibliographic description. Abbreviations of words and phrases in Ukrainian. General requirements and rules] (ISO 4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). Kyiv : Minekonomrozvytku Ukrayiny.

Stepko, V. V. and Cherniavska, A. A., 2018. Oformlennya spysku bibliohrafichnykh posylan' do naukovoyi roboty. Harvards'kyy styl' [Listing of bibliographic references to scientific work. Harvard References (Harvard Referencing Style)] (Harvard Referencing Style). Guidelines. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts, Scientific Library.

Ustinnikova, O. M., 2017. Osoblyvi vypadky skorochen' sliv ta slovospoluchen' u bibliohrafichnykh zapysakh [Special cases of abbreviations of words and phrases in bibliographic records]. Kyiv : Knyzhkova palata Ukrayiny.

Syvak, N, Ponomarenko, V., Khodzinska, O. and Lakeichuk, I., 2011. Toponymic Guidelines. For map and other editors. For international use. Ukraine. Kyiv : Kartographia.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. The submission was not published previously, nor was it submitted to another journal.
  2. The submission file is provided in the OpenOffice Microsoft Word, RTF or WordPerfect document file format.
  3. Corresponding URLs are provided for links to electronic resources.
  4. Приймаються статті, написані українською або англійською мовами, обсягом 0,5–1,0 друк. арк. (20–40 тис. знаків), на електронному носії, електронною поштою або шляхом прямої реєстрації на сайті журналу (http://www.ndhistory.dp.ua). Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), розмір символу (кегель) – 12, інтервал – 1, гарнітура Times New Roman. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в текстовому редакторі MS Word, OpenOffice або RTF. Поля: ліве: 30, праве 10, верхнє та нижнє 20. Текст має бути літературно відредагований, без помилок. Сторінки не нумерують. Таблиці та рисунки нумерують відповідно до тексту статті.
  5. Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, викладеним у Керівництво для авторів, яке міститься в розділі Про журнал.
  6. При подані статті дотримано інструкції в розділі Забезпечення сліпого рецензування.
 

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).


 

Privacy Statement

The names and email addresses provided on this site will be used exclusively for the purposes stated in this journal and will not be available for any other purpose or for any other party.