Editorial Team

Editor in Chief

 1. Prof. Serhiy I. Svitlenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Deputy Chief Editor

 1. Prof. Yurii A. Sviatets, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Scientific secretary

 1. Doc. Svitlana M. Kaiuk, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Members of the editorial board

 1. Prof. Oleksandr M. But, Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine
 2. Prof. Krzysztof Maciej Kowalski, Uniwersytet Gdański, Poland
 3. Prof. Viachaslau I. Menkouski, Belarusian State University, Belarus
 4. Prof. Valentyn V. Ivanenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
 5. Prof. Iryna I. Kolesnyk, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 6. Prof. Oleksandr F. Nikiliev, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
 7. Doc. Oleh A. Repan, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
 8. Prof. Varfolomii S. Savchuk, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
 9. Prof. Oleksii B. Shliakhov, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
 10. Prof. Fedir H. Turchenko, Zaporizhzhya National University, Ukraine
 11. Prof. Anna K. Shvydko, National minning university, Ukraine
 12. Prof. Vitalii O. Shcherbak, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine