Prosopographic Database "Victims of the Holodomor of 1932–1933 in Dnipropetrovsk Region": Theoretical, Methodological and Technological Aspects

Yurii Sviatets

Abstract


The aim of the article is to represent the idea of a roll-call database about the victims of the 1932-1933 Holodomor and the scientific perspectives of its use in historical research.

Research methods: logical-linguistic, comparative, system-structural; database technology.

The main results: the article highlights the theoretical, methodological and technological principles of projecting a relational database of prosopographic data of victims of the Dnipropetrovsk region during the Holodomor; the main directions of its use for studying social and demographic consequences of the mortality of the population of the region are indicated. Practical importance: the experience of forming a database can be extended to data from other regions of Ukraine; the use of a database management system will allow relevant search of data by different criteria (age, gender, social origin, ethnicity, causes of death); the database can be used as factual material in genealogical research.

Originality: generalized experience of designing relevant databases; the author's conceptual model of the prosopographic database was developed taking into account the specificity of the source database of the problem.

Scientific novelty: the conceptual model and practical implementation of the prosopographic database about victims of the 1932-1933 Holodomor according to archival and published sources were first proposed.

Article type:analitycal-applied.


Keywords


Source-oriented Principle; Data Models; Historical Information Science; Digital History; History of Ukraine; Hunger Terror

Full Text:

PDF

References


Bazhenova, H. Yu., 2012. Prosopohrafichnyy portret istorykiv Imperators'ko-ho Varshavs'koho universytetu (1869–1915 rr.) [Prosopographic portrait of historians of the Imperial Warsaw University (1869–1915)]. Ukrayins'kyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal], no. 3, pp. 106–121. Available at: (in Ukrainian).

Belins'ka, L. S., 2015. Natsional'na pamʼyat' ukrayins'koyi diaspory SShA (prosopohrafichnyy aspekt) [National memory of the Ukrainian diaspora of the USA (prosopographical aspect)]. Monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv (in Ukrainian).

Hecha, O. A., 2018. Zhinka ta viyna u memuarakh ta opovidannyakh yiyi svidkiv y uchasnyts' [Women and war in memories and stories of its witnesses and partcipants]. Naukovi pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'koho natsional'noho universytetu [Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University], vol. 50, pp. 361–366. DOI: 10.26661/swfh-2018-50-042. Available at: (in Ukrainian).

Gural, О.V., 2014. Dzherel'na baza prosopohrafichnoho portreta rodyny Staryts'kykh (40-i rr. XIX st. – poch. XXI st.) [The source base of the Starytsky prosopography family portrait (40s of the 19th century – beginning of the 21th century]. Abstract of Ph.D. dissertation. Kyiv: NAS of Ukraine, Mykhailo Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies. Available at: (in Ukrainian).

Gural, O., 2012. Sudovo-slidchi spravy Veroniky Chernyakhivs'koyi 1929 i 1938 rr. yak dzherelo dlya vidtvorennya yiyi prosopohrafichnoho portreta [Forensic cases of Veronica

Chernyakhivska in 1929 and 1938 as the source for reconstructing her prosopographic portrait]. Pam"yatky: arkheohrafichnyy shchorichnyk [Memorials: Archeographic Yearbook]. Kyiv, vol. 13, pp. 205–225. Available at: (in Ukrainian).

Yemchuk, O. I., 2013. Rodyna Maslovykh: kolektyvna biohrafiya vchenykh [Maslov Family: collective biography of scientists]. Ukrayins'ka biohrafistyka [Biog-raphistica Ukrainica], issue 10, pp. 88–104. Available at: (in Ukrainian).

Zadereychuk, A. A., 2013. Stvorennya "kolektyvnoyi biohrafiyi" deputativ-musul'man yak metod dlya doslidzhennya diyal'nosti kryms'kykh tatar v orhanakh zems'koho samovryaduvannya Tavriys'koyi huberniyi [Creating a "collective biography" of Muslim MPs as a method for investigating the activities of the Crimean Tatars in the bodies of territorial self-government Tauride]. Ukrayins'ka biohrafistyka [Biographistica Ukrainica], issue 10, pp. 78–87. Available at: (in Ukrainian).

Kalinich, H. Yu., 2011. Pravoslavne bile svyashchenstvo mista Kyyeva ostann'oyi tretyny XIX – pochatku XX st.: prosopohrafichnyy portret [Kyiv Orthodox priesthood last third of the 19-th – beginning of the 20-th century: prosopohrafical portrait]. Abstract of Ph. D. dissertation. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. Available at: (in Ukrainian).

Kiriienko, O., 2008. Shchodennyky Veroniky Chernyakhivs'koyi yak dzherelo do rekonstruktsiyi yiyi prosopohrafichnoho portreta [Veronica Chernyakhivska's diaries as a source for the reconstruction of her prosopographic portrait]. Naukovi zapysky. Zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh ta aspirantiv [Scientific Notes. Proceedings of Young Scientists and Graduate Students]. Kyiv; Khmelnytskyi, vol. 16, pp. 361–382 (in Ukrainian). Available at: (in Ukrainian).

Lozheshnik, A. S., 2013. Otamany Buz'koho kozats'koho viys'ka: prosopohrafichnyy portret [The atamans of the Bug cossak army: prosopographical portrait]. Naukovi pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'koho natsional'noho universytetu [Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University], vol. 36, pp. 55–59. Available at: (in Ukrainian).

Nepomnyashchy, A. A., 2001. Bibliohrafichna spadshchyna istoryko-etnohrafichnykh doslidzhen' Krymu v kintsi XVIII – na pochatku XX stolit' [Bibliographic heritage of historical and ethnographic studies of Crimea at the end of the XVIII – beginning XX centuries]. Abstract of D. Sc. dissertation. Kyiv: NAS of Ukraine. Vernadsky National Library of Ukraine. Available at: (in Ukrainian).

Petryshak, B. I., 2010. Mis'ki pysari L'vova druhoyi polovyny XIV–XVI st.: prosopohrafichne doslidzhennya [Clerks of Lviv Chancery of the Second Half of the 14th and 16th Centuries: Prosopographical Study]. Abstract of Ph. D. dissertation. Lviv: Ivan Franko Lviv National University. Available at: (in Ukrainian).

Prelovska, I. M., 2013. Dzherela z istoriyi Ukrayins'koyi Avtokefal'noyi Pravoslavnoyi Tserkvy (1921–1930) – Ukrayins'koyi Pravoslavnoyi Tserkvy (1930–1939) [Sources of the history of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (1921–1930) – Ukrainian Orthodox Church (1930–1939)]. Monograph. Kyiv: NAS of Ukraine, Mykhailo Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies (in Ukrainian).

Proskuryakova, M. E., 2016. Prosopograficheskie bazy dannykh kak instrument raboty s massovymi istochnikami v sovremennoy istoriografii [Prosopographic databases as a tool for working with mass sources in modern historiography]. Peterburgskiy istoricheskiy zhurnal [Petersburg historical journal], no. 3, pp. 190–198. Available at: (in Russian).

Sakhno, I., 2006. Lystuvannya Volodymyra Vynnychenka yak dzherelo dlya zobrazhennya yoho prosopohrafichnoho portretu [V. Vynnychenko’s correspondence as a source to investigation his physiologic portrait]. Naukovi pratsi Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads'koho [Scientific works of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine], issue 16, pp. 389–400 (in Ukrainian).

Svitlenko, S. I., 2007. Svit modernoyi Ukrayiny kintsya XVIII – pochatku XX stolittya [World of modern Ukraine at the end of XVIII - beginning of XX century]. Collection of scientific works. Dnipropetrovsk: Herda (in Ukrainian).

Syczewski, A. O., 2018. Dukhovenstvo Drevlepravoslavnoyi Tserkvy Khrystovoyi ta instytut bezpopivs'kykh dukhovnykh nastavnykiv na Zhytomyrshchyni u 1945–1991 rr.: prosopohrafichnyy portret [The clergy of the Orthodox Old-Rite Church and the institute of the Bespopovtsy spiritual mentors of Zhytomyr region in 1945–1991: prosopographic portrait]. Naukovi pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'koho natsional'noho universytetu [Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University], vol. 50, pp. 222–230. DOI: 10.26661/swfh-2018-50-021. Available at: (in Ukrainian).

Starovojtenko, I. M., 2004. Lystuvannya Yevhena Chykalenka yak istorychne dzherelo [The correspondence of E. Chykalenko as historical source]. Abstract of Ph. D. dissertation. Kyiv: NAS of Ukraine, Mykhailo Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies. Available at: (in Ukrainian).

Starovoitenko, I. M., 2005. Lystuvannya P. Stebnyts'koho z Ye. Chykalenkom yak dzherelo prosopohrafichnoyi informatsiyi pro korespondentiv [P. Stebnytsky's correspondence with Ye. Chykalenko as a source of prosopographic information about correspondents]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny [Manuscript and book heritage of Ukraine], issue 10, pp. 375–384. Available at: (in Ukrainian).

Starovoitenko, I., 2008. Prosopohrafichnyy portret osobystosti u konteksti suchasnykh zavdan' biohrafichnykh ta istorychnykh doslidzhen' [Prosopographic portrait of the personality in the context of contemporary tasks of biographical and historical research]. Ukrayins'ka biohrafistyka [Biographistica Ukrainica], issue 4, pp. 50–66. Available at: (in Ukrainian).

Stetsyk, Yu. O., 2019. Chernetstvo Svyatopokrovs'koyi provintsiyi ChSVV (1739–1783 rr.): prosopohrafichne doslidzhennya [The monkhood of the Saint Protectione province of OSBM (1739–1783 years): prosopographic research]. Abstract of D. Sc. dissertation. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. Available at: (in Ukrainian).

Tomazov, V. V., 2012. Prosopohrafiya [Prosopography]. In: Smoliy, V. A., 2012. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny [Encyclopedia of Ukrainian history]. Kyiv: Naukova dumka, vol. 9, pp. 39–40 (in Ukrainian).

Fedenko, O. O., 2018. Prosopohrafichnyy portret kuptsiv 1-oyi hil'diyi Odesy (1820–1860-i rr.) [Prosopographical portrait of Odesa merchants of the 1st guilds (1818-1860’s)]. Naukovi pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'koho natsional'noho universytetu [Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University], vol. 51, pp. 202–208. DOI: 10.26661/swfh-2018-51-028. Available at: (in Ukrainian).

Chernetsky, E., ed., 2018. Yevreyi Biloyi Tserkvy (seredyna XIX – pochatok XX st.) [Jews of the White Church (mid-XIX - early XX centuries)]. Prosopographic Directory. Bila Tserkva: Pshonkivskyi O. V. (in Ukrainian).

Yas, O., 2016. "Na choli respublikans'koyi nauky...". Instytut istoriyi Ukrayiny (1936–1986): narysy z instytutsional'noyi ta intelektual'noyi istoriyi (do 80-richchya ustanovy) ["At the head of the Republican science ...". Institute of History of Ukraine (1936–1986): Essays on the institutional and intellectual history (the 80th anniversary of the establishment)]. Kyiv: NAS Ukrayiny, Institute of History of Ukraine. Available at: (in Ukrainian).

Database, n.d. Mobility, Empire and Cross Cultural Contacts in Mongol Eurasia. Web publication/site. Available at: .

Digital Prosopography of the Roman Republic. Web publication/site. Available at: .

Discovering knowledge in historical prosopographical databases – DAPHNE. Web publication/site. Available at: .

Gregory, L., 2017. English Catholic Nuns in Exile 1600–1800. A Biographical Register (2017, November 29). Catholic Family History. Web publication/site. Available at: .

Jaina-Prosopography: Monastic Lineages, Networks and Patronage. SOAS University of London. Web publication/site. Available at: .

Keats-Rohan, K. S. B., 2000. Prosopography and Computing: A Marriage Made in Heaven? History and Computing, vol. 12. no. 1, pp. 1–11.

Keats-Rohan, K. S. B., 2007. Biography, Identity and Names: Understanding the Pursuit of the Individual in Prosopography. In: Keats-Rohan, K. S. B., 2007. Prosopography Approaches and Applications. A Handbook. Oxford: University of Oxford, pp. 139–181. Available at: .

MPP. Mamluk prosopography project. From a project-specific database to an open access digital humanities database for prosopographical research of late medieval Syro-Egyptian elites and networks. Available at: .

PANDiT. Prosopographical Database for the Indic Texts. Web publication/site. Available at: .

Project Prosopography of the Prague University of Law, 1372–1419. Web publication/site. Available at: .

Smythe, D. C., 2007. "A Whiter Shade of Pale": Issues and Possibilities in Prosopography. In: Keats-Rohan, K. S. B., 2007. Prosopography Approaches and Applications. A Handbook. Oxford: University of Oxford, pp. 127–137.

Verboven, K., Carlier, M., and Dumolyn, J., 2007. A Short Manual to the Art of Prosopography. In: Keats-Rohan, K. S. B., 2007. Prosopography Approaches and Applications. A Handbook. Oxford: University of Oxford, pp. 35–69. Available at: .

Waerzeggers, C., 2019. Launch of "Prosobab" – Our online prosopographical database of Babylonia (620-330 BCE). Web publication/site. Available at: .

Waerzeggers, C., Groß, M., et al., 2019. Prosobab: Prosopography of Babylonia (c. 620-330 BCE). Leiden University. Available at: .
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/30190205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Roxolania Historĭca = Historical Roxolania, 2018-2020