Jarma Vishnevetsky vs. Bohdan Khmelnytsky, two semiological models of behavioral strategies

Gennadii Mykolaiovych Vynohradov

Abstract


Two hypothetical models of the behavior of Prince Yarema Vyshnevetsky and Hetman Bohdan Khmelnytsky during the Ukrainian National Revolution of the middle of the 17th century on theoretical and methodological grounds of the Moscow-Tartu semiology schoolwere created.


Keywords


Ukrainian Cossacks; Ukrainian national revolution; Hetman

References


Виноградов Г.М. Імітація монаршої поведінки в "дивних" вчинках Богдана Хмельницького на початку 1649 р. // Січеславський альманах: зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Д., 2005. – Вип. 1. – С. 119 – 124.

Виноградов Г.М. Особливості інтеграції регіону Подніпров'я в концепцію українського ранньонаціонального міфу (перша половина XVII ст.) // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. – Д., 1998. – Вип. 1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конф. – С. 35 – 40.

Виноградов Г.М. Топонімічна символіка (Київ, Переяслав, Чигирин) державної моделі Богдана Хмельницького // Чигиринщина: Історія і сьогодення: Матеріали наук.-практ. конф. 17 – 18 травня 2006 р. – Черкаси, 2006. – С. 76 – 81.

Виноградов Г.М. Формування полково-сотенної адміністративної моделі в добу Хмельниччини та Руїни (культурно-міфологічний та методологічний аспекти) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. – Д., 2001. – Вип. 1. – С. 7–19.

Виноградов Г.М. Середньовічна теологічна спадщина як складова українського ранньомодерного наративного та поведінкового дискурсу // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету Острозька академія, 2008. – Вип. 12.

Живов В.М. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России / В.М. Живов, Б.А. Успенский // Успенский Б.А. Избранные труды. – М., 1994. – Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. – С. 110 – 118.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. на Україні. – К., 1990.

Лотман Ю.М. Отзвуки концепции "Москва – Третий Рим" в идеологии Петра Первого / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Успенский Б.А. Указ. соч. – С. 60 – 74.

Панченко А.М. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха / А.М. Панченко, Б.А. Успенский // Труды Отдела древнерусской литературы. – 1983. – Т. 37. – C. 54 – 78.

Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.

Успенський Б.А. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема) // Успенский Б.А. Указ. соч. – С. 9 – 49.

Успенский Б.А. Historia sub specie semioticae // Успенский Б.А. Указ. соч. – С. 50 – 59.

Успенский Б.А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Указ. соч. – С. 320 – 332.

Успенский Б.А. Царь и самодержец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Успенский Б.А. Указ. соч. – С. 75 – 109.

Tomkiewicz W. Jeremi Wiśniowiecki (1612 – 1651). – Warszawa, 1933.

Widacki J. Kniaź Jarema. – Kraków, 1988.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018