D.I. Yavornytsky in the social context of the Dnieper Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th century

Svitlana Viktorivna Abrosymova

Abstract


The creative and friendly relations of Academician D.I. Yavornytsky with representatives of various social strata of the Dnieper Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th century and the role of a scientist in the cultural and social movement of that time is determined. The study uses a complex of new sources from the epistolary heritage D.I. Yavornytsky.


Keywords


Cultural and social movement; Social strata; Scientist

References


Абросимова С. В. Книга Д.І. Яворницького "Історія села Фаліївки-Садової" // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 46–49.

Абросимова С. В. Имение "Котовка" и его владельцы Алексеевы. / С.В. Абросимова, В.В. Буряк // Мир усадебной культуры. – Симферополь, 2005. – С. 3–11.

Академік Д. І. Яворницький і перша вища гірнича школа України: Документи і матеріали / За заг. ред. проф. Г. К. Швидько. – Д., 2004.

Бровко А. С. Яків Новицький та його імениті предки /А.С. Бровко, Б.А. Бровко – Запоріжжя, 1997.

Вчений-подвижник: Матеріали наук.-пр. конф., присв. 135-річчю з дня народження Д.І. Яворницького. – Д., 1991.

Г. П. Алексеев: Некролог // Приднепровский край. – 1914. – 16 февр.

Гуманітарний журнал. – 2002. – № 2.

Дніпропетровський історичний музей. ВР. – Ф. 10.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції. – Д., 1992.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. – Д., 1997. – Вип. 1: Листи вчених до Д.І. Яворницького.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. – Д., 1999. – Вип. 2: Листи діячів культури до Д.І. Яворницького.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. – Д., 2005. – Вип. 3: Листи музейних діячів до Д.І. Яворницького.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. – Д., 2005. – Вип. 4: Листи Д.І. Яворницького.

Журба О. І. Діяльність Д.І. Яворницького в катеринославській "Просвіті" // Питання історії України: історико-культурні аспекти. – Д., 1992. – С. 104–112.

Журба О. І. Сторінками катеринославської "Просвіти" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Д., 2001. – Вип. 1. – С. 133–153.

Журба О. І. Д.І. Яворницький і формування модерного обличчя Катеринослава // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. – Д., 2006. – Вип. 3. – С. 147–154.

Іваннікова Л. В. Д.І. Яворницький та Я.П. Новицький: до проблеми взаємин // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 14–16.

История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М., 2004.

Ковальский Н. П. Из истории Екатеринославской учёной архивной комиссии (1903 – 1916 гг.) / Н.П. Ковальский, С.В. Абросимова // Археографический ежегодник за 1988 г. – М., 1989. – С. 52–57.

Колесник І. І. Історія науки чи культури? В пошуках нової парадигми історіографії // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи: Матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Харків, 15–17 листопада 1995 р.) – Х., 1995. – С. 44.

Кочергін І. О. О.М. Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини ХІХ століття. – Д., 2003.

Кочергін І.О. Д.І. Яворницький і О.М. Поль: долі, пов'язані з історією Придніпров'я // Грані. – 2005. – № 5. – С. 32–33.

"Летопись Екатеринославской учёной архивной комиссии" (1904–1915): Біобібліографічний довідник / Уклад.: С.В. Абросимова, О.І. Журба, М.В. Кравець. – К., 1991.

Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. – Запоріжжя, 2002.

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д., 2005. – Вип. 3.

Непомнящий А.А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения. – Симферополь, 2005. – С. 9.

Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова – первого губернатора Екатеринослава. – Одесса, 1999–2003. – Вып. 1–4.

Платонов В. Человек-легенда: Александр Поль. – Д., 2002.

Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наук. читань Д.І. Яворницького. – Запоріжжя, 1993.

Регіональне і загальне в історії: Тези міжнар. наук. конф., присв. 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-ліття ХІІІ Археологічного з'їзду. – Д., 1995.

Савчук В.С. Дмитро Іванович Яворницький і Катеринославське наукове товариство: міфи й реальність взаємовідносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Д., 2005. – Вип. 3. – С. 5–20.

Світленко С.І. Біля витоків українського національного самоусвідомлення в дореволюційному Катеринославі // Грані. – 2005. – № 5. – С. 11–20.

Світленко С.І. Д.І. Яворницький і ХІІІ Археологічний з'їзд у Катеринославі: особистість і подія на тлі епохи // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Д., 2005. – Вип. 3. – С. 21–34.

Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейшая история – 2004. – № 4. – С. 38.

Синельников В.В. Д.І. Яворницький у колі фаліївських друзів // Грані. – 2005. – № 5. – С. 33–36.

Чабан М. Діячі Січеславської "Просвіти" (1905–1921): Біобібліографічний словник. – Д., 2002.

Чишко В.С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. – К., 1996.

Эварницкий Д.И. Первый екатеринославский губернатор // Исторический вестник. – 1887. – № 6. – С. 630–638.

Эварницкий Д.И. Иван Максимович Синельников – первый екатеринославский правитель (1784–1788 гг.) // Екатеринославские губернские ведомости. – 1889. – №№ 8, 9, 11.

Эварницкий Д.И. И.М. Синельников перед судом истории // Исторический вестник. – 1896. – № 4. – С. 317–320.

Эварницкий Д.И. История села Фалеевки-Садовой Херсонской губернии и уезда. – СПб, 1892.

Эварницкий Д.И. Раскопки курганов в Херсонской губ., Херсонского и Александровского уездов (в имении А.Н. Синельникова, Михайлове-Апостолове, и хуторе О.В. Волковой) // Труды XI Археологического съезда в Киеве. – М., 1901. – Т. 1. – С. 718–735.

Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. – 3-є вид., випр. і доп. – Д., 2005. – Ч. 1.

Яременко І.І. Д.І. Яворницький: археологічні дослідження 1905–1907 рр. // Гуманітарний журн. – 2002. – № 2. – С. 53–57.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018