N. A. Markevich and his historiographical time

Oleh Ivanovych Zhurba, Illia Leonidovych Gerasyuta

Abstract


Various strategies of representation the creativity of the first half of the 19th century historian M. A. Markevich have been considered. The circle of the problems of studying the history of Ukrainian historical science as a phenomenon of the historical and historiographical culture has been defined. The concept of historiographical time has been proposed and possible perspectives of its use for bio-historiographical research have been shown.

The concept of the historiographical time has been considered as an important methodological setting, guided by the understanding of the historiographical culture as a complicated, multi-level, structured, asynchronous, but, at the same time, the holistic intellectual and cultural phenomenon.


Keywords


Historical culture; Historiographical culture

References


Барг М. А. Категории и методы исторической науки / М. А. Барг. – М., 1984.

Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії / Д. І. Дорошенко. – Прага, 1923.

Журба О. И. Региональное историописание второй половины XVIII – первой половины XIХ вв. в плену «украинского национального возрождения» (проблемы украинской исторической и историографической культуры) / О. И. Журба // Мир историка: историограф. сборник / под ред. В. П. Корзун, С. П. Бычкова. – Омск, 2013. – Вып. 8. – С. 124–165.

Журба О. І. Історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIX ст. як передісторія українського історіописання / О. І. Журба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. – Л., 2006 – 2007. – Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 408–417.

Журба О. І. «Національне» та «регіональне» у модерних репрезентаціях історії українського історіописання / О. І. Журба // Український гуманітарний огляд. – 2013. – С. 9–50.

Історіографічний словник / за ред. С. Посохова. – Х., 2004.

Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. С. Калакура. – К., 2012.

Когут З. Розвиток української національної історіографії в Російській імперії / З. Когут // Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 2004. – С. 187–217.

Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Козеллек; пер. з нім. В. Швед. – К., 2005.

Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек; пер. з нім. В. Швед. – К., 2006.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття) / І. І. Колесник. – К., 2000.

Колесник І. І. Українська історіографія: концептуальна історія / І. І. Колесник. – К., 2013.

Косачевская Е. М. Н. А. Маркевич. 1804–1860 / Е. М. Косачевская. – Л., 1987.

Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина XIХ ст. / В. В. Кравченко. – Х., 1996.

Литвинова Т. Ф. «Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (ідеологічний аспект) / Т. Ф. Литвинова. – Д., 2011.

Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIХ ст.) / М. І. Марченко. – К., 1959.

Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / под ред. Л. П. Репиной. – М., 2010.

Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: из истории Новороссийского университета / Т. Н. Попова. – О., 2007.

Савельева И. М. История и время. В поисках утраченного / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М., 1997.

Ясь О. В. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) / О. В. Ясь. – К., 2014. – Ч. 1.

Ясь О. В. Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ – 80-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук / 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018